ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈទីប្រឹក្សា និងជំនួយការសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន៣រូប មានដូចជា លោក នាម អៀង ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ, លោក ចាន់ រ៉ា ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ និង លោក គូ សាមម៉ឺឌី ជាជំនួយការ មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក

ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈទីប្រឹក្សា និងជំនួយការសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន៣រូប មានដូចជា លោក នាម អៀង ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ, លោក ចាន់ រ៉ា ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ និង លោក គូ សាមម៉ឺឌី ជាជំនួយការ មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក

សន្តិភាព

គេហទំព័រ «អរគុណសន្តិភាព» បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសគឺ​ភាពរីចចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលនាំឱ្យកម្ពុជាមាន «សន្តិភាព» ដូចរាល់ថ្ងៃ។ Tel: 0973323331