រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេច​លើក​ពេល​រៀបចំ​ពិធីបុណ្យ​ទន្លេ​លើក​ទី៧ ឆ្នាំ២០២១ ទៅ​ឆ្នាំ២០២២ វិញ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានសម្រេច​លើក​ពេល​រៀបចំ​ពិធីបុណ្យ​ទន្លេ​លើក​ទី៧ ដែល​គ្រោង​នឹង​រៀបចំ​នៅ​ឆ្នាំ២០២១ លើក​ទៅ​ឆ្នាំ២០២២ វិញ។

រាជរដ្ឋាភិបាល​ក៏បាន​បញ្ជាក់​ឱ្យ​រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពង់ធំ ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ក្នុង​ការរៀបចំ​ពិធីបុណ្យ​ទន្លេ នៅ​ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ​នោះ។

ខាងក្រោម​នេះ ជា​លិខិត​របស់​ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី៖

#អរគុណសន្តិភាព