តារាងឈ្មោះអាជីវកម្មដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់

សូមជម្រាបជូនបងប្អូនជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់ សហគ្រាស ម្ចាស់អាជីវកម្ម ពិនិត្យមើលអំពីសកម្មភាព មុខរបរ ឬអាជីវកម្ម ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត និងត្រូវអនុវត្តតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ និងតម្រូវការធ្វើដំណើរបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិក ដែលមានបញ្ជាក់ជូនក្នុងអត្ថបទភ្ជាប់មកជាមួយនេះ!