រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទថ្មីនៅកម្ពុជា

ខេត្ត​ព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ បានសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការពង្រឹង​ការគ្រប់គ្រង និង​ការត្រួតពិនិត្យ​ការចេញចូល​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន ដើម្បី​បង្ការ និង​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​កម្ពុជា។

លិខិត៖

#អរគុណសន្តិភាព