ក្រសួងអប់រំ នឹងរៀបចំប្រារព្ធពិធីអបអរសារទរទិវាគ្រូបង្រៀន (០៥ តុលា ២០២០) ក្រោមប្រធានបទ “គ្រូបង្រៀនឆ្លាតវៃ ដើម្បីការអប់រំឌីជីថល”

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​អប់រំ នឹង​រៀបចំ​ប្រារព្ធ​ពិធី​អបអរ​សារ​ទរ​ទិវា​គ្រូបង្រៀន (០៥ តុលា ២០២០) ក្រោម​ប្រធានបទ “គ្រូបង្រៀន​ឆ្លាត​វៃ ដើម្បី​ការអប់រំ​ឌីជីថល” ។

ក្រសួងអប់រំ នឹងរៀបចំប្រារព្ធពិធីអបអរសារទរទិវាគ្រូបង្រៀន (០៥ តុលា ២០២០) ក្រោមប្រធានបទ "គ្រូបង្រៀនឆ្លាតវៃ ដើម្បីការអប់រំឌីជីថល"

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *