រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច បន្ត​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​កម្មករនិយោជិត ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ-ទេសចរណ៍

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានសម្រេច​បន្ត​ផ្តល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ជូន​ដល់​កម្មករនិយោជិត ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ និង​លើកទឹកចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធ​សម្រាប់​វិស័យ​ទេសចរណ៍ និង​អាកាសចរណ៍​រហូតដល់​ដំណាច់​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ។

រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច បន្ត​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​កម្មករនិយោជិត ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ-ទេសចរណ៍

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *