កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ៥,៧៦៧,៦១៦នាក់ ស្មើនឹង ៥៧.៦៨% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់

លិខិត៖ 

#អរគុណសន្តិភាព