ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួល សម្រាប់កម្មករ និយោជិត ក្នុងឱកាសបុណ្យនានា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។