ព្រះរាជក្រម ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្តីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយ

ព្រះរាជក្រម ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្តីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយ