ក្រសួង​សាធារណៈការ​ផ្អាក​ដំណើរការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​នៅតាម​សាឡារៀន និង​ការប្រឡង​ប័ណ្ណបើកបរ​រថយន្ត​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​រយះពេល១៥ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​សាធារណៈការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​នូវ​ថ្ងែ​ទី២ខែធ្នូ​ឆ្នាំ២០២០បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ថា ៖ផ្អាក​ដំណើរការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​នៅតាម​សាឡារៀន និង​ការប្រឡង​ប័ណ្ណបើកបរ​រថយន្ត រយះពេល១៥ថ្ងៃជា​បណ្ដោះអាសន្ន

#អរគុណសន្តិភាព