មិនមាន​រកឃើញ​ករ​ណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ-១៩ថ្មី​នោះទេ  ហើយក៏​មិនមាន​អ្នកជា​សះ​ស្បើ​យ​ដែរ​ក្នុងថ្ងៃនេះ

ភ្នំពេញ៖ យោង​តា​ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​ឲ​ដឹងថា មិនមាន​រកឃើញ​ករ​ណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ-១៩ ថ្មី​នោះទេ ហើយក៏​មិនមាន​អ្នកជា​សះ​ស្បេ​ី​យ​ដែល​ក្នុងថ្ងៃនេះ។

អ្នក​ឆ្លង​សរុប​កើន​ដល់=៣៥៧នាក់ អ្នក​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍= ៤០ នាក់ អ្នកជា​សះស្បើយ=៣០៧ នាក់កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល = ៥០ នាក់។

លិខិត៖

#អរគុណសន្តិភាព