សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ÷ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិច ទៅច្រើន ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា

ភ្នំពេញ ៖​ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០។

សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ÷ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិច ទៅច្រើន ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *