ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ កុំ​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​ខុសច្បាប់​រប​ស់ ក្រុមយុវជន​ថាវរៈ និង​ក្រុមយុវជន​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ

 

ភ្នំពេញ ÷ ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ — ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ កុំ​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​ខុសច្បាប់​ទាំងអស់​របស់ ក្រុមយុវជន​ថាវរៈ និង​ក្រុមយុវជន​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ។

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.