កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា នឹង​បន្ត​កិច្ចប្រជុំ​របស់ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បន្តទៀត

 

ភ្នំពេញ៖ កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា នឹង​បន្ត​កិច្ចប្រជុំ​របស់ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បន្តទៀត ។

សូម​អាន​លិខិត​នៅ​ខាងក្រោម៖

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.