ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យចំនួន៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ ដោយ​កំណត់​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ ក្នុង​បរិវេណ​មន្ទីរពេទ្យ​ចំនួន៤ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ៕

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.