ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសកម្ពុជារកឃើញមេរោគកូវីដ-១៩ បម្លែងខ្លួនថ្មីលើកដំបូងចំនួន៣ករណី ដែលជាករណីនាំចូល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​ប្រកាស​កម្ពុជា​រកឃើញ​មេរោគ​កូ​វីដ-១៩ ប​ម្លែ​ង​ខ្លួន​ថ្មី​លើកដំបូង​ចំនួន៣ករណី ដែលជា​ករណី​នាំចូល

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *