ក្រសួងយុត្តិធម៌ និង​ក្រសួងសុខាភិបាល​ពិភាក្សាគ្នា​ព្រឹក​នេះ​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​ស្ថានភាព​ជាក់ស្តែង​នៃ​ការរីក​រាលដាល​នៃ​មេរោគ​កូ​វីដ-១៩ នៅ​កម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖  ក្រសួងយុត្តិធម៌ និង​ក្រសួងសុខាភិបាល នឹង​ជួប​ពិភាក្សាគ្នា​នៅ​ព្រឹក​នេះ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការពិនិត្យ​កែសម្រួល​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​វិធាន​សុខាភិបាល​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់ និង​ឆ្លើយតប​ការឆ្លង​រាលដាល​ជា​អន្តរជាតិ​នៃ​ជម្ងឺ​នៅតាម​ច្រកចេញចូល ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​ស្ថានភាព​ជាក់ស្តែង​នៃ​ការរីក​រាលដាល​នៃ​មេរោគ​កូ​វីដ-១៩ នៅ​កម្ពុជា!៕

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.