ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នឹង​រៀបចំ​សន្និសីទ​ដើម្បី​អបអរសាទរ​ទិវា​រំលឹក​ខួប២៧ឆ្នាំ នៃ​ការប្រកាស​ឱ្យប្រើ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នឹង​រៀបចំ​សន្និសីទ​ដើម្បី​អបអរសាទរ​ទិវា​រំលឹក​ខួប២៧ឆ្នាំ នៃ​ការប្រកាស​ឱ្យប្រើ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២។

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.