ក្រសួងធនធានទឹក អំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់២៩កញ្ញា

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានអំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ នៅខេត្តតំបន់ទំនាបកណ្ដាល និងខ្យល់បក់ខ្លាំង និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ នៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រ។

ក្រសួងធនធានទឹក អំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់២៩កញ្ញា

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *