ក្រសួងសុខាភិបាល៖មនុស្ស៤នាក់​ទៀត​ស្លាប់​ដោយសារ  ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងសុខាភិបាល​ថ្ងៃទី១៩  ខែមេសា  ឆ្នាំ២០២១ ប្រកាសថា មាន​អ្នកស្លាប់​ចំនួន  ០៤នាក់៖   បុរស​ជនជាតិខ្មែរ  អាយុ  ៦៥ឆ្នាំ  បុរស​ជនជាតិខ្មែរ  អាយុ  ៧២ឆ្នាំ  ស្ត្រីជន​ជាតិខ្មែរ  អាយុ  ៤៨ឆ្នាំ  និង​ស្ត្រីជន​ជាតិខ្មែរ  អាយុ  ៤០ឆ្នាំ  ដោយសារ  ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩។

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.