ក្រសួង​ធនធានទឹក ជូនដំណឹង​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​ធនធានទឹក បានចេញ​ជូនដំណឹង​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង។

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.