ក្រសួងសុខាភិបាល ជំរុញ និង​លើកកម្ពស់ គាំទ្រ​ឱ្យ​បំបៅកូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ម្ដាយ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា​នេះ បាន​សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី​ការពង្រឹង​បន្ថែម​លើ​ការលើកកម្ពស់ គាំទ្រ និង​ការពារ​ការ​បំបៅកូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ម្តាយ នៅ​កម្ពុជា។

ក្រសួងសុខាភិបាល ជំរុញ និង​លើកកម្ពស់ គាំទ្រ​ឱ្យ​បំបៅកូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ម្ដាយ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *