សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ «ហិរញ្ញប្បទាន នៃ​របៀបវារៈ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព ឆ្នាំ២០៣០ ក្នុង​កាលៈទេសៈ​កូ​វីដ-១៩ និង​ពេលខាងមុខ»

ភ្នំពេញ៖ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ប្រមុខរដ្ឋ/រដ្ឋាភិបាល​ស្តីពី «ហិរញ្ញប្បទាន នៃ​របៀបវារៈ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព ឆ្នាំ២០៣០ ក្នុង​កាលៈទេសៈ​កូ​វីដ-១៩ និង​ពេលខាងមុខ» ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​ថត​ទុកជាមុន។

សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ «ហិរញ្ញប្បទាន នៃ​របៀបវារៈ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព ឆ្នាំ២០៣០ ក្នុង​កាលៈទេសៈ​កូ​វីដ-១៩ និង​ពេលខាងមុខ»

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.