សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

កម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញគឺដោយសារសម្ដេចតេជោ