លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានជំរុញ​ឱ្យយកស្នាដៃរបស់ក្រុមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាភូមិន្ទវិចិត្រសីល្បៈ ដែលបានរចនាច្នៃម៉ូតផ្ទះបែបខ្មែរ​ចំនួន ១៥០ម៉ូឌែល ធ្វើជាគម្រូសម្រាប់សាងសង់នៅតំបន់រុនតាឯក និងពាក់ស្នែង នៅខេត្តសៀមរាប បោះពុម្ពជាសៀវភៅ ដើម្បីទុកជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរ និងដើម្បីឱ្យបរទេស បានសិក្សាស្វែងយល់ពីផ្ទះបុរាណខ្មែរ។

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានជំរុញ​ឱ្យយកស្នាដៃរបស់ក្រុមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាភូមិន្ទវិចិត្រសីល្បៈ ដែលបានរចនាច្នៃម៉ូតផ្ទះបែបខ្មែរ​ចំនួន ១៥០ម៉ូឌែល ធ្វើជាគម្រូសម្រាប់សាងសង់នៅតំបន់រុនតាឯក និងពាក់ស្នែង នៅខេត្តសៀមរាប បោះពុម្ពជាសៀវភៅ ដើម្បីទុកជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរ និងដើម្បីឱ្យបរទេស បានសិក្សាស្វែងយល់ពីផ្ទះបុរាណខ្មែរ

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានជំរុញ​ឱ្យយកស្នាដៃរបស់ក្រុមនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាភូមិន្ទវិចិត្រសីល្បៈ ដែលបានរចនាច្នៃម៉ូតផ្ទះបែបខ្មែរ​ចំនួន ១៥០ម៉ូឌែល ធ្វើជាគម្រូសម្រាប់សាងសង់នៅតំបន់រុនតាឯក និងពាក់ស្នែង នៅខេត្តសៀមរាប បោះពុម្ពជាសៀវភៅ ដើម្បីទុកជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរ និងដើម្បីឱ្យបរទេស បានសិក្សាស្វែងយល់ពីផ្ទះបុរាណខ្មែរ។