អនុសាសន៍

« សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា កុំចាំបាត់បង់សន្តិភាព ទើបខិតខំស្វែងរកសន្តិភាព »
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ សន្តិភាពផ្ទៃក្នុងជាកត្តាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការកសាងស្ថាប័ន-អង្គភាពឈានទៅកាន់វឌ្ឍនភាព
មានការអភិវឌ្ឍន៍គឺនឹងមានសម្ពាធលើបរិស្ថាន
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា កុំចាំបាត់បង់សន្តិភាព ទើបខិតខំស្វែងរកសន្តិភាព