អគារសិក្សាចំនួនមួយខ្នង មាន៣បន្ទប់ ក្រោមជំនួយគាំទ្ររបស់អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា (Plan International Cambodia) ស្ថិតនៅឃុំសេកុង ស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវនៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

អគារសិក្សាចំនួនមួយខ្នង មាន៣បន្ទប់ ក្រោមជំនួយគាំទ្ររបស់អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា (Plan International Cambodia) ស្ថិតនៅឃុំសេកុង ស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវនៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

អគារសិក្សាចំនួនមួយខ្នង មាន៣បន្ទប់ ក្រោមជំនួយគាំទ្ររបស់អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា (Plan International Cambodia) ស្ថិតនៅឃុំសេកុង ស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវនៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង