សាលារៀនចំនួន ២០៥ និងសិស្សជាង ១ម៉ឺន នាក់  នឹងទទួលបានស្បៀងពីក្រសួងអប់រំ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអបរំនឹងផ្តល់សៀងដល់សាលារៀនចំនួន២០៥  និង​ សិស្សជាង១ម៉ឺន៣ពាន់ នាក់  ។ យុទ្ធនាការ នេះស្ថិតក្នុងគម្រោង“កម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន ដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍” ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង “ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈឆ្នាំ២០២១”ក្រោមការគាំទ្រ ពីក្រសួងអប់រំ   និងកម្មវិធីគាំពារសង្គមកម្ពុជា ។

ពត៏មានលម្អិតសូមអាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅខាងក្រោម៖

#អរគុណសន្តិភាព