រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចបើកដំណើរការឡើងនូវមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផ្សារអូឡាំពិក ដោយគិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា តទៅ

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចបើកដំណើរការឡើងនូវមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផ្សារអូឡាំពិក ដោយគិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា តទៅ។

 

លិខិត៖

#អរគុណសន្តិភាព