កម្ពុជាជ្រើសរើសភូមិគំរូចំនួន ៣ ដើម្បីដាក់ជាបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែង ភូមិទេសចរណ៍ឆ្នើមនៅជុំវិញពិភពលោក

ភ្នំពេញ៖  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចតាមសំណើរក្រសួងទេសចរណ៍ ដែលជ្រើសរើសភូមិគំរូចំនួន ៣ ដើម្បីដាក់ជាបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែង ភូមិទេសចរណ៍ឆ្នើម (Best Tourism Village) ជាមួយភូមិគំរូដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក ក្រោមការរៀបចំរបស់អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក (UNWTO)៕

#អរគុណសន្តិភាព

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *