ក្រសួងសុខាភិបាល បានជូនព័ត៌មានពីការបង្ការបញ្ហាសុខភាព បណ្តាលមកពីចំណីអាហារ និងចំណីអាហារកក ក្នុងបរិបទនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-១៩

លិខិត៖

 

#អរគុណសន្តិភាព