លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ សរុបទូទាំងប្រទេស ៦,៩៤១,២៨៥នាក់ «គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១»

តារាង៖

#អរគុណសន្តិភាព