រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដល់កុមារា កុមារី យុវជន យុវនារី រីដលមា អាយុចាប់ពី១២ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ៖នៅទូទាំងេខត្តេកាះកុង

កោះកុង៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង សូមជម្រាបជួនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តា ជ្រាបថា អនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ខេត្តកោះកុង នឹងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ ដល់កុមារា កុមារី យុវជន យុវនារី ដែលមានអាយុចាប់ពី១២ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ នៅទូទាំងខេត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ៩:០០ នាទីព្រឹក រហូតដល់ ម៉ោង ៤:០០ នាទីរសៀល រៀងរាល់ថ្ងៃ នៅតាមទីតាំងនីមួយៗ ដូចបានរៀបរាប់ខាងក្រោម ៖

#អរគុណសន្តិភាព

 

 

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *