នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កំណើនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានចំនួនសរុប ៧,១៣១,១៨៤នាក់ស្មើនឹង ៧១.៣១%ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់

ភ្នំពេញ៖ នៅកម្ពុជា  គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១  កំណើនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានចំនួនសរុប ៧,១៣១,១៨៤នាក់ស្មើនឹង ៧១.៣១%ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ  ១០លាននាក់។

 

លិខិត៖

#អរគុណសន្តិភាព

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *