រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចស្តីពីការបិទផ្សារកំពង់ក្តី ស្ថិតនៅភូមិកំពង់ក្តី២ ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែង ក្រោយពីមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចស្តីពីការបិទផ្សារកំពង់ក្តី ស្ថិតនៅភូមិកំពង់ក្តី២ ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប ដែលជាទីតាំងមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។