សារលិខិតអបអរសាទរ របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសនៃទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សារលិខិតអបអរសាទរ របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសនៃទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១