ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឈប់ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការបញ្ឈប់ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្ម គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើបានលើកឡើងថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សូមជូនដំណឹងដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាធារណជនទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា បច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា មានការរីកចម្រើនគួរជាទី មោទនៈ ទាំងគុណភាព ទំហំ និងវិសាលភាព។

Previous Article
Next Article