រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងសាងសង់ស្ពានអាកាសនៅមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សុី ប្រសព្វនិងផ្លូវ២០០៤