អ្នកសារព័ត៌មាន ប្រមាណជាង ៤ពាន់នាក់ នឹងជួបជាមួយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ជំនួបរវាង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋ មន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី៥ ឆ្នាំ២០២៣ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមករាឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ នឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមប្រមាណជាង ៤០០០នាក់ ។