ខេត្តស្វាយរៀង ទទួលបានផ្លូវចំនួន ៤ ខ្សែប្រវែងសរុប ៥៧, ២គីឡូម៉ែត្រ ដែលជាគម្រោងស្ថិតក្នុងគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី៣ ដោយធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវកៅស៊ូ និងផ្លូវបេតុងប្រវែងសរុបជាង ៧២៤ គីឡូម៉ែត្រ អនុវត្តនៅខេត្តគោលដៅទាំង១០ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ កណ្ដាល កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពត ព្រៃវែង ស្វាយរៀង និងខេត្តក្រចេះ

ខេត្តស្វាយរៀង ទទួលបានផ្លូវចំនួន ៤ ខ្សែប្រវែងសរុប ៥៧, ២គីឡូម៉ែត្រ ដែលជាគម្រោងស្ថិតក្នុងគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី៣ ដោយធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវកៅស៊ូ និងផ្លូវបេតុងប្រវែងសរុបជាង ៧២៤ គីឡូម៉ែត្រ អនុវត្តនៅខេត្តគោលដៅទាំង១០ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ កណ្ដាល កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពត ព្រៃវែង ស្វាយរៀង និងខេត្តក្រចេះ

ខេត្តស្វាយរៀង ទទួលបានផ្លូវចំនួន ៤ ខ្សែប្រវែងសរុប ៥៧, ២គីឡូម៉ែត្រ ដែលជាគម្រោងស្ថិតក្នុងគម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី៣ ដោយធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវកៅស៊ូ និងផ្លូវបេតុងប្រវែងសរុបជាង ៧២៤ គីឡូម៉ែត្រ អនុវត្តនៅខេត្តគោលដៅទាំង១០ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ កណ្ដាល កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពត ព្រៃវែង ស្វាយរៀង និងខេត្តក្រចេះ