សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ បានចំនួន ១៥,២៥៤,៤៦៨នាក់, ដូសទី៣ចំនួន ១០,៤៧៧,១៤៤នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៤,៨៧១,១១១នាក់, ដូសទី៥ចំនួន ១,៣៩២,៦៧៦នាក់ និងដូសទី៦ចំនួន ៤៩,៩៨១នាក់

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៥,២៥៤,៤៦៨នាក់

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៥,២៥៤,៤៦៨នាក់