លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស បានបន្ដអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀត ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈមដ្ឋាន គ្រប់វ័យទាំងអស់ សូមបន្ដទៅទទួលយកនូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសជំរុញឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស បានបន្ដអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀត ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈមដ្ឋាន គ្រប់វ័យទាំងអស់ សូមបន្ដទៅទទួលយកនូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសជំរុញឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា

លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស បានបន្ដអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀត ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈមដ្ឋាន គ្រប់វ័យទាំងអស់ សូមបន្ដទៅទទួលយកនូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសជំរុញឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា