លោក ស៊ូឌីម៉ាន់ ហាសេង (Sudirman Haseng) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី ចប់អាណត្តិការទូត នៅកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ប្រាប់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថា រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ដែលបានបំពេញបេសកកម្មការទូត នៅកម្ពុជា លោកមើលឃើញអំពីការរីកចម្រើន ជាលំដាប់របស់កម្ពុជា ជាពិសេសលើសុខសន្ដិភាពស្ថិរភាព និងការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន

លោក ស៊ូឌីម៉ាន់ ហាសេង (Sudirman Haseng) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី ចប់អាណត្តិការទូត នៅកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ប្រាប់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថា រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ដែលបានបំពេញបេសកកម្មការទូត នៅកម្ពុជា លោកមើលឃើញអំពីការរីកចម្រើន ជាលំដាប់របស់កម្ពុជា ជាពិសេសលើសុខសន្ដិភាពស្ថិរភាព និងការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន

Previous Article
Next Article