សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានរំលឹកថា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានរំលឹកថា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ គឺជាយុទ្ធនាការរាប់ថយក្រោយនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានរំលឹកថា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ គឺជាយុទ្ធនាការរាប់ថយក្រោយនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ