សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស ជូនយុវជនក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងហានិភ័យ ដោយមិនគិតថ្លៃ ព្រមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំក្រោយ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេស ជូនយុវជនក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងហានិភ័យ ដោយមិនគិតថ្លៃ ព្រមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំក្រោយ

Previous Article
Next Article