ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈទីប្រឹក្សា និងជំនួយការសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន៣រូប មានដូចជា លោក នាម អៀង ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ, លោក ចាន់ រ៉ា ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ និង លោក គូ សាមម៉ឺឌី ជាជំនួយការ មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក

ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈទីប្រឹក្សា និងជំនួយការសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន៣រូប មានដូចជា លោក នាម អៀង ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ, លោក ចាន់ រ៉ា ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ និង លោក គូ សាមម៉ឺឌី ជាជំនួយការ មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក

ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈទីប្រឹក្សា និងជំនួយការសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន៣រូប មានដូចជា លោក នាម អៀង ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ, លោក ចាន់ រ៉ា ជាទីប្រឹក្សា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ និង លោក គូ សាមម៉ឺឌី ជាជំនួយការ មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក