លោក គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានណែនាំដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុ ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទៅកាន់លំហសមុទ្រ និងប្រជានេសាទដែលកំពុងស្ថិតនៅលើលំហសមុទ្រស្រាប់ ខណៈអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់ខ្លាំង

លោក គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានណែនាំដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុ ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទៅកាន់លំហសមុទ្រ និងប្រជានេសាទដែលកំពុងស្ថិតនៅលើលំហសមុទ្រស្រាប់ ខណៈអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់ខ្លាំង

Previous Article
Next Article