ជូនដំណឹង! អាជ្ញាធរទុករយៈពេល៣ខែជាកំហិតឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅផ្លូវ៥៩៨ ម្ចាស់អាជីវកម្មទិញលក់រថយន្ដ និងម៉ូតូទាំងអស់នៅខណ្ឌទួលគោក បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ និងទ្រូងផ្លូវ

ជូនដំណឹង! អាជ្ញាធរទុករយៈពេល៣ខែជាកំហិតឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅផ្លូវ៥៩៨ ម្ចាស់អាជីវកម្មទិញលក់រថយន្ដ និងម៉ូតូទាំងអស់នៅខណ្ឌទួលគោក បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ និងទ្រូងផ្លូវ

ជូនដំណឹង! អាជ្ញាធរទុករយៈពេល៣ខែជាកំហិតឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅផ្លូវ៥៩៨ ម្ចាស់អាជីវកម្មទិញលក់រថយន្ដ និងម៉ូតូទាំងអស់នៅខណ្ឌទួលគោក បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ និងទ្រូងផ្លូវ