ប្រតិភូវិនិយោគមួយក្រុម ដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ របស់បារាំង បានជម្រាបសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ពួកគេមានជំនឿចិត្តក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ព្រោះកម្ពុជាមានពលរដ្ឋមានចំណូលកម្រិតមធ្យមច្រើន បូករួមជាមួយកត្តាអំណោយផលមួយចំនួនទៀត

ប្រតិភូវិនិយោគមួយក្រុម ដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ របស់បារាំង បានជម្រាបសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ពួកគេមានជំនឿចិត្តក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ព្រោះកម្ពុជាមានពលរដ្ឋមានចំណូលកម្រិតមធ្យមច្រើន បូករួមជាមួយកត្តាអំណោយផលមួយចំនួនទៀត

ប្រតិភូវិនិយោគមួយក្រុម ដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ របស់បារាំង បានជម្រាបសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ពួកគេមានជំនឿចិត្តក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ព្រោះកម្ពុជាមានពលរដ្ឋមានចំណូលកម្រិតមធ្យមច្រើន បូករួមជាមួយកត្តាអំណោយផលមួយចំនួនទៀត