មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សភ្លើងទៀន នៅខេត្តតាកែវចំនួន៤រូប បានសម្រេចស្នើសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សភ្លើងទៀន នៅខេត្តតាកែវចំនួន៤រូប បានសម្រេចស្នើសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សភ្លើងទៀន នៅខេត្តតាកែវចំនួន៤រូប បានសម្រេចស្នើសុំចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា